Nakaz rozbiórki budynku – w jakich sytuacjach

Nakaz rozbiórki budynku – w jakich sytuacjach

Zdarzają się sytuacje, że właściciel budynku otrzymuje nakaz jego rozbiórki, wydany przez właściwy miejscowo organ administracji architektoniczno – budowlanej. W jakich sytuacjach może dojść do tak w sumie drastycznej decyzji? Nakaz rozebrania budynku może być wydany w dwóch sytuacjach – pierwsza z nich to samowola budowlana, a więc sytuacja, kiedy obiekt został zbudowany bez uzyskania pozwolenia na jego budowę. Istnieją jednak przypadki, że organ administracji państwowej może odstąpić od nakazu rozebrania budynku, zatwierdzając niejako w ten sposób tą samowolę budowlaną. Może stać się tak, jeżeli w procesie badania, jak doszło do wybudowania obiektu okaże się, że powstała budowla nie została wykonana w sprzeczności z przepisami czysto budowlanymi oraz jest zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym na danym terenie. Druga sytuacja wynika z tego, że wybudowany obiekt został wykonany zgodnie ze sztuka budowlaną i jego użytkowanie nie zagraża w żaden sposób osobom korzystającym z obiektu. Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego może być również wydany w sytuacji, kiedy budowa miała stosowne pozwolenia, lecz nie została ukończona albo też została ukończona, jednak budynek przez długi czas nie jest użytkowany i brak jest perspektyw na jego zasiedlenie w dającej się przewidzieć przyszłości. Można też otrzymać nakaz rozbiórki budynku, który jest z złym stanie technicznym i niemożliwa jest jego przebudowa lub remont.